Nông nghiệp bền vững

Nông nghiệp bền vững được xem là cách trồng trọt mà đến đời con cháu chúng ta, đất vẫn canh tác được. Trong một thế giới có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến qui trình canh tác: kinh tế, khoa học kỹ thuật, xu hướng thị trường. Chúng tôi ý thức được một cách nào đó dù nhỏ mình cũng có tác động lên bức tranh lớn của nghành nông nghiệp cà phê và chúng tôi quyết định mình sẽ đặt sự tác động tích cực lên bức tranh đó.