Một cộng đồng

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Nguyên Start xây dựng một cơ cấu để mỗi đồng tiền khi bạn đóng góp vào cho sự phát triển của Nguyên Start sẽ ghi nhận và tính ra thành một điểm thưởng/ cổ phần trong tương lai khi công ty phát triển